Tumblelog by Soup.io
 • Stranger-in-a-parade
 • pilarious
 • inkwizytor
 • borsuczysko
 • verdantforce
 • eternalsunshine
 • aleksanderkubicz
 • aperture
 • dwdpw
 • readwriterun
 • AleXUnder
 • afek
 • dul88
 • heima
 • cleanout
 • malaczarnakawa
 • Kisiel
 • dublintaxi
 • FF0000
 • cornyelia
 • fatique
 • instruMental
 • ValarMorghulis
 • thejj
 • saski
 • angelsdemon
 • Margoliusz
 • DavyJones
 • pieceofinsanity
 • suicideisselfexpression
 • guyver
 • alittlebitnervous
 • makowa
 • timecode
 • chocolatekitten
 • staywithme
 • everybodyliess
 • kaciaw
 • shar
 • dawit
 • Schizoecke
 • Irgi
 • hostileplanet
 • wybuchmuzgu
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

3578 53a3 500
2791 ea44 500
Reposted fromkellerabteil kellerabteil viapassingbird passingbird
6086 211a
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viaNajada Najada
3055 2f44 500
Reposted fromSkyheartstar13 Skyheartstar13 viaNajada Najada
6488 92c2
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
5778 a9f8 500

meliae:

Two Followers of Cadmus devoured by a Dragon 1588 (detail)

Cornelis van Haarlem (1562 - 1638)

Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viairmelin irmelin
7059 9f6a
Reposted fromerotyzm erotyzm viatities tities
1163 ca9a
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viatities tities
4311 02d7
Reposted fromcensoredanon censoredanon viatities tities

August 16 2017

0464 8639
Reposted fromtfu tfu vialabellavita labellavita
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialabellavita labellavita
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl vialabellavita labellavita
5065 4134 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaszczepan szczepan
1728 be1c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl